Click here

Rekrutacja 2024/2025

włącz . .

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
na rok szkolny 2024/2025

 1. Procedura rekrutacji obejmuje:
 • wypełnienie przez rodziców deklaracji zapisu do klasy I i złożenie jej w sekretariacie szkoły,
 • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
 • spotkanie dziecka i jego rodziców z pedagogiem szkolnym - badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły,
 • podpisanie umowy.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego jest pozytywny wynik specjalistycznego badania określającego dojrzałość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Badanie polega na rozmowie z pedagogiem, a także na wykonaniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności. Obserwacji podlega, jak dziecko radzi sobie z ćwiczeniami, czy trzeba je często motywować, czy jest samodzielne, czy jest wytrwałe, czy ma wadę wymowy, jakim posługuje się słownictwem.

Elementem badania jest również wywiad z rodzicami pod kątem osiągnięcia odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego (jak dziecko funkcjonuje bez dorosłego, jak kontaktuje się z rówieśnikami, jak radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi). O terminie badania rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły komunikowana będzie w terminach podanych przez szkołę rodzicom bezpośrednio zainteresowanym zapisaniem dziecka do szkoły.

 1. Wymagane dokumenty

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • 2 zdjęcia,
 • kartę badania rozwoju i zdrowia dziecka.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną można dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego.

 1. Opłaty
 • Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 • Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) i dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).
 • Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 • Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.

Dokumenty do pobrania

Galeria Akademickiej Szkoły Podstawowej

Galeria Akademickiej Szkoły Podstawowej - rok szkolny 2019/2020

Lokalizacja