Click here

Rekrutacja 2024/2025

włącz . .

Regulamin rekrutacji
do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 
na rok szkolny 2024/2025

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym tworzona jest tylko jedna klasa I.  Wybrane przez uczniów przedmioty są nauczane w zakresie rozszerzonym w grupach liczących od kilku do kilkunastu osób (minimalna ilość osób w grupie – 4).

 1. Grupy przedmiotowe w roku szkolnym 2024/2025:
  1. polski, historia, j. angielski (przygotowująca przede wszystkim do studiów na kierunkach: prawo i administracja, filologia polska, filologie obce, lingwistyka, międzywydziałowe studia humanistyczne, historia, archeologia, filozofia, socjologia, psychologia, dziennikarstwo, marketing i PR, reklama)
  2. historia, wiedza o społeczeństwie (przedmiot rozszerzany od klasy II), j. angielski (przygotowująca do studiów humanistycznych, jak wyżej)
  3. biologia, chemia, j. angielski (przygotowująca przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych)
  4. matematyka, fizyka, j. angielski (przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych) 
  5. matematyka, geografia, j. angielski (przygotowująca przede wszystkim do studiów na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych).

Dyrekcja informuje, że tzw. rozszerzenia są dostosowane do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia.

 1. O przyjęciu do szkoły decydują:
  1. wynik egzaminu ósmoklasisty (co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu),
  2. osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  3. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5),
  4. oceny z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów wybranych do realizacji w zakresie rozszerzonym,
  5. ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra).

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz podaniem z o przyjęcie do klasy I (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://akademickie.eu/
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  4. Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
  5. Karta informacyjna.
  6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
  7. Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.00-15.00.

Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy przynieść po zakończeniu roku szkolnego, do 8 lipca 2024 r.

Opłaty

 1. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 2. Zniżki opłaty wpisowej przysługują absolwentom Akademickiej Szkoły Podstawowej (w wysokości 50%), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów byłego IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).
 3. Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 4. Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.
 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja