Click here
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Witamy w Rodzinie!

Rekrutacja 2019/2020

włącz .

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
na rok szkolny 2019/2020

Procedura rekrutacji obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców deklaracji zapisu do klasy I i złożenie jej w sekretariacie szkoły,
 • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
 • spotkanie dziecka i jego rodziców z pedagogiem szkolnym - badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły,
 • podpisanie umowy.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego jest pozytywny wynik specjalistycznego badania określającego dojrzałość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Badanie polega na rozmowie z pedagogiem, a także na wykonaniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności. Obserwacji podlega, jak dziecko radzi sobie z ćwiczeniami, czy trzeba je często motywować, czy jest samodzielne, czy jest wytrwałe, czy ma wadę wymowy, jakim posługuje się słownictwem.

Elementem badania jest również wywiad z rodzicami pod kątem osiągnięcia odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego (jak dziecko funkcjonuje bez dorosłego, jak kontaktuje się z rówieśnikami, jak radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi). O terminie rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły komunikowana będzie w terminach podanych przez szkołę rodzicom bezpośrednio zainteresowanym zapisaniem dziecka do szkoły.

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0" oraz opinia pedagogiczna,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • 2 zdjęcia,
 • karta badania rozwoju i zdrowia dziecka.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu klasy "0" oraz opinię pedagogiczną można dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego.


Galeria Akademickiej Szkoły PodstawowejZasady rekrutacji 
do 3-letniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjów 
oraz do 4-letniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej 
na rok szkolny 2019/2020

 1. O przyjęciu decydują:
  • wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej
  • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5)
  • ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra)
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz podaniem z o przyjęcie do wybranej klasy (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://www.akademickie.info/).
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
  4. Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
  5. Karta informacyjna.
  6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
  7. Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.30-15.00.

Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu należy donieść do 25 czerwca 2019 r. do dokumentów złożonych wcześniej.

Informacji o przyjęciu do szkoły udziela sekretariat w dniu 26 czerwca 2019 r.

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

 1. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł. Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), absolwentom Gimnazjum Akademickiego i Akademickiej Szkoły Podstawowej (w wysokości 50 %) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100 %).
 2. Opłaty
  1. Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 410 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
  2. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).

Lokalizacja