Click here
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Witamy w Rodzinie!

Rekrutacja 2019/2020

włącz . .

Zasady rekrutacji
do 3-letniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjów
oraz do 4-letniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020

 1. O przyjęciu decydują:
  • wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej
  • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5)
  • ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra)
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz podaniem z o przyjęcie do wybranej klasy (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://www.akademickie.info/).
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
  4. Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
  5. Karta informacyjna.
  6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
  7. Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.30-15.00.

Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu należy donieść do 25 czerwca 2019 r. do dokumentów złożonych wcześniej.

Informacji o przyjęciu do szkoły udziela sekretariat w dniu 26 czerwca 2019 r.

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

 1. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł. Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), absolwentom Gimnazjum Akademickiego i Akademickiej Szkoły Podstawowej (w wysokości 50 %) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100 %).
 2. Opłaty
  1. Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 410 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
  2. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).

Lokalizacja